The rights of every single citizen have to be upheld. Therefore, it is our duty to ensure our society is made aware of their constitutional and basic human rights. Further, we are not going to bow to unnecessary pressure from certain quarters in our effort to contribute back to society. Nevertheless, our publications are merely for reference only and it shall not be interpreted as legal advise and it shall not be used as submission in courts. Should you need any legal assistance, please contact us

 

Hak-hak setiap warganegara perlu dipertahankan. Justeru, adalah kewajipan kami untuk memastikan masyarakat kita mengetahui hak perlembagaan dan hak asasi mereka. Selanjutnya, kami tidak akan tunduk kepada tekanan yang tidak diperlukan daripada pihak tertentu dalam usaha kami menyumbang kembali kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, penerbitan kami hanya untuk rujukan sahaja dan ia  tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat peguam dan digunakan untuk hujahan dalam Mahkamah. Sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan guaman, sila hubungi kami.

 

每个公民的权利都必须被维护。因此,我们有责任确保我们的社会了解其宪法权利和基本人权。此外,在我们回馈社会的努力中,我们不会屈服于来自各方不必要的压力。尽管如此,我们的出版仅供参考,不得被诠释为法律意见,也不得被用以作法庭论述。如果您需要任何法律援助,请与我们联系

 


PUBLICATIONS

 

1. Roadblock (Sekatan jalan raya) PDRM:  betul-betul roadblock? 

     Royal Malaysia Police Roadblock:  a real roadblock?

     大马皇家警察路障:真的是路障吗?

 

2. Perceraian: Petisyen Tunggal (Bukan Muslim sahaja)

     Divorce: Single Petition (Non Muslims only)

     离婚:单方面离婚申请 (非穆斯林而已)

 

3. Can a Local Authority Lock Your Premise for Failure to pay Assessment and Quit Rent?

     Bolehkah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Kunci Premis Anda bagi Kegagalan membayar Cukai Pintu dan Cukai Tanah?

     支付门牌税与地税,地方政府可否上锁您的产业?

 

4. The Law of Defamation

     Undang-Undang Fitnah

     诽谤

 

5.  What can I do if I’m Sacked Unreasonably by my Boss?

      Apakah yang boleh saya lakukan sekiranya saya dipecat secara Tidak Munasabah oleh Majikan saya?

      如果老板无故解雇我,我可以怎么做?

Legal Insights